กุญแจแห่งความสำเร็จ

คุณพุทธิกาญจน์ ลิขิตพฤกษ์

(กรรมการผู้จัดการ)Vision

“ Winner Retailer Automobile”

Core Value        
  
“คุณค่าที่ ยึดมั่น รากฐานสำคัญของ สยามนิสสีนบีเคเค ด้วยพฤติกรรมพื้นฐานของ    องค์กร ทำให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างธุรกิจ ”  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง    
                                                                                                             
1.ใฝ่รู้และการแบ่งปันความรู้  
2.ยอมรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
3.มุ่งมั่นเพื่อสร้างความสำเร็จของงาน
4.คุณธรรม และจริยะรรมต่อองค์กรและลูกค้า
5.การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

Key Success

1. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและพัฒนา รักษาความรู้สึกผูกพันให้ยั่งยืนต่อเนื่อง
2. ดูแลลูกค้ารวมถึงการให้บริการอย่างใกล้ชิดและชัดเจน
3. สรรสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ด้านขายและบริการหลังการขาย 


Management Team    

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างทีมงานคนรุ่นใหม่ Genertion Y ด้วยการพัฒนาในด้านความรู้และการบริหารจัดการ ให้เกิดความพึงพอใจในการบริการสูงสุด


Philosophy

“มุ่งสู่ชัยชนะร่วมกัน”

1. การมอบอำนาจ และหน้าที่ (Empowerment) เรามอบหมายหน้าที่ควบคู่กับอำนาจ การตัดสินใจตามความสามารถเพื่อผลงาน และความดีความชอบอันเป็นที่ยอมรรับของทุกฝ่าย
2. การไว้วางใจ และเคารพต่อกัน (Trust and Respects) เราให้ความเชื่อถือ ยอมรับการตัดสินใจ และความสามารถของเพื่อนร่วมงาน เราเต็มใจให้ และรับฟังข้อวิจารณ์ด้านความรู้สึก และการแสดงออกที่จริงใจ
3. ความสมดุลของชีวิต (Balance) เราเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าความสำเร็จทางธุรกิจจะบรรลุได้ด้วยพลังจากบุคลากร และจะสนับสนุนอบรมให้พนักงานรู้จักสมดุลระหว่างการงาน และครอบครัวที่สมบูรณ์เพื่อเป้าหมายแห่งความสุขทั้งสองฝ่าย
4. การร่วมมือเป็นหนึ่งเดียว (Unity) เราจะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายของพวกเรา และจะไม่ลังเลในทุกโอกาสที่เราเห็นว่ามีช่องทางที่จะปรับปรุงงานให้ดีขึ้น เราจะทำงานร่วมกันเป็นทีม และครอบครัว
5. การศึกษา (Education) เราจะส่งเสริมให้ทุกคนมีการศึกษาขั้นต่ำสุดคือ ปริญญาตรี และมีความรู้ ทักษะด้าน Information Technology Computer

โชว์รูมนิสสัน พร้อมศูนย์บริการ ซ่อมสีและตัวถังครบวงจร

บริษัท สยามนิสสัน บีเคเค จำกัด

ที่ตั้งสาขา:
สำนักงานใหญ่ (แบริ่ง)
ติดต่อ 02 745 3333
 
สาขาเทพารักษ์
ติดต่อ 02 753 3555